Gebruikers voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden CashOut app voor Werkgevers

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Applicatie van CashOut, alle tools en diensten die CashOut aanbiedt en alle overeenkomsten die CashOut aangaat voor het gebruik van de Applicatie. CashOut heeft een Applicatie ontwikkeld, waarmee Werknemers de mogelijkheid krijgen om op elk gewenst moment tussentijds  (een deel van) hun salaris uitbetaald te krijgen direct nadat zij werkzaamheden hebben verricht voor hun werkgever. Werkgevers kunnen hun werknemers in de gelegenheid stellen van deze Applicatie gebruik te maken. Door het bezoeken en/of gebruiken van de Applicatie van CashOut gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. 
Artikel 1. Definities
 1. Applicatie: de applicatie genaamd CashOut, waarmee Werknemers de mogelijkheid wordt geboden op ieder gewenst moment tussentijds  (een deel van) hun salaris uitbetaald te krijgen en alle daarmee samenhangende diensten en tools van CashOut; 
 2. CashOut: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CashOut B.V., statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6511 PN) Nijmegen aan de Arsenaalpoort 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86896830; 
 3. Overeenkomst: de tussen CashOut en Werkgever gesloten samenwerkingsovereenkomst op grond waarvan Werkgever gebruik kan  maken van de Applicatie; 
 4. Werkgever: de werkgever die gebruik maakt van de Applicatie door op haar beurt haar Werknemers in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de Applicatie om op ieder gewenst moment salaris uitbetaald te krijgen nadat werkzaamheden zijn verricht; 
 5. Werknemer(s): de werknemer(s) van Werkgever die gebruik kunnen maken van de Applicatie. 
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Applicatie door Werkgever en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen tussen CashOut en Werkgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in de weg. CashOut en Werkgever zullen in dat geval in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.
 3. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
Artikel 3. Toegang tot de Applicatie
 1. Om toegang te krijgen tot de Applicatie wordt voor Werkgever een account aangemaakt. Na registratie kan Werkgever inloggen met een account en zijn Werknemers uitnodigen zich te registreren zodat zij gebruik kunnen maken van de Applicatie. 
 2. Werkgever staat er jegens CashOut voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is Werkgever uitdrukkelijk niet toegestaan een account aan te maken op naam van een ander.
 3. Werkgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account, alsmede het geheim houden en het gebruik van zijn wachtwoord. CashOut mag ervan uitgaan dat de Werkgever daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra Werkgever weet of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Werkgever CashOut daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het wijzigen van zijn inloggegevens. CashOut is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het al dan niet oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door derden.
 4. Het is Werkgevers niet toegestaan hun inloggegevens te delen met anderen.
 5. CashOut is gerechtigd Werkgever per direct de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en het account te blokkeren indien Werkgever niet voldoet aan hetgeen is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst dan wel indien Werkgever CashOut op welke wijze dan ook aantast in haar eer of goede naam. 
 6. CashOut behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de inloggegevens van Werkgever te veranderen, inzien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Applicatie. 
Artikel 4. Gebruik van de Applicatie
 1. De Applicatie mag door Werkgever slechts worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.   
 2. Werkgever verplicht zich de Applicatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de Applicatie is ontwikkeld en Werkgever zal de Applicatie te allen tijde toepassen en/of gebruiken in overeenstemming met de bijbehorende documentatie. 
 3. Werkgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de Applicatie in zijn organisatie en een adequaat systeembeheer. 
 4. CashOut is gerechtigd te onderzoeken of Werkgever de Applicatie gebruikt op een wijze die overeenstemt met deze gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst. Werkgever verplicht zich te allen tijde kosteloos aan een dergelijk onderzoek mee te werken.  
 5. CashOut is gerechtigd de data die Werkgever opslaat binnen de Applicatie voor commerciële doeleinden te gebruiken, behoudens voor zover het gaat om persoonsgegevens.
 6. De Werkgever erkent dat CashOut alleen een Applicatie biedt waarmee Werknemers in staat worden gesteld op ieder gewenst moment tussentijds  (een deel van) hun salaris uitbetaald te krijgen, nadat zij werkzaamheden voor Werkgever hebben verricht. CashOut heeft geen kennis van en/of bemoeienis met enige overeenkomst tussen Werkgever en Werknemers en de juistheid van de informatie die door Werkgever wordt aangeleverd ten behoeve van het gebruik van de Applicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, urenregistratie, salaris- en overige Werknemersgegevens. CashOut is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van informatie in de Applicatie. Werkgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij en zijn Werknemers met behulp van de Applicatie verrichten. 
 7. Het is Werkgever niet toegestaan de Applicatie in gebruik te geven en/of over te dragen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CashOut. 
 8. Werkgever is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie, alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie indien deze niet (langer) correct is. Werkgever erkent en begrijpt dat correctheid, actualiteit en volledigheid van verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Applicatie. 
Artikel 5. Beschikbaarheid Applicatie 
 1. CashOut garandeert niet dat de Applicatie te allen tijde beschikbaar is en foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. CashOut is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Werkgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Applicatie. 
 2. CashOut behoudt zich het recht voor om de Applicatie geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen en/of het gebruik ervan te beperken wanneer dit nodig is voor onderhoud of aanpassingen. 
 3. CashOut is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Applicatie aan te brengen. 
 4. CashOut is te allen tijde gerechtigd de Applicatie te wijzigen en/of aan te passen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Werkgever. 
Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten 
 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie berusten bij CashOut Holding B.V. dan wel, indien van toepassing bij haar licentiegever(s) en/of toeleverancier(s). 
 2. Werkgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze gebruikersvoorwaarden en de Overeenkomst zijn toegekend. Het is Werkgever niet toegestaan de Applicatie over te nemen, te verveelvoudigen of op andere wijze openbaar te maken, behoudens dan voor het doel waarvoor de Applicatie aan Werkgever ter beschikking is gesteld. 
 3. Het is Werkgever niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten uit de Applicatie te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 
 4. Niets in deze gebruikersvoorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan Werkgever over te dragen. Werkgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechte van CashOut, zoals het registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop CashOut intellectuele eigendomsrechten heeft. 
Artikel 7. Privacy
 1. Tijdens het aanmaken van een account en door het gebruik van de Applicatie verstrekt Werkgever persoonsgegevens aan Cashout. Deze persoonsgegevens zullen conform het privacy statement  van CashOut en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. De meest recente versie van het privacy statement van CashOut is op de website (www.cashout.nl) gepubliceerd. 
Artikel 8. Garanties & Aansprakelijkheid
 1. Werkgever erkent dat CashOut enkel de Applicatie aanbiedt, waartoe CashOut Werkgever toegang verleent, maar dat CashOut zelf op generlei wijze betrokken is bij relatie tussen Werkgever en Werknemers. 
 2. CashOut is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat Werkgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens via de Applicatie heeft verstrekt. CashOut is niet aansprakelijk voor fiscale en/of arbeidsrechtelijke aspecten en risico’s van tussen Werkgever en Werknemers gesloten overeenkomsten. Werkgever vrijwaart CashOut ter zake derhalve volledig. 
 3. CashOut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een tekortkoming jegens Werkgever, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel voor schade als gevolg van (ii) een onrechtmatige daad jegens Werkgever, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van CashOut of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. 
 4. In geen geval is CashOut aansprakelijk voor enigerlei bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade van Werkgever, waaronder, maar niet beperkt tot, winst- en omzetderving, goodwill en immateriële schade. 
 5. De aansprakelijkheid van CashOut is in alle gevallen beperkt tot de netto factuurwaarde van de Overeenkomst waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt of, indien de schade is gedekt door enige verzekering van CashOut, tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 6. De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CashOut.
 7. CashOut is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige handelen van door haar ingeschakelde derden.
 8. Werkgever dient de door haar geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij CashOut te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Werkgevers jegens CashOut (behalve die welke uitdrukkelijk door CashOut is aanvaard) door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.
 9. Werkgever vrijwaart CashOut tegen elke aanspraak van derden als (direct of indirect) gevolg van het gebruik van de Applicatie. Werkgever doet hierbij afstand van enig regresrecht op CashOut.
Artikel 9. Beveiliging
 1. De Applicatie is voorzien van een vorm van informatiebeveiliging. CashOut staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 
 2. Werkgever is er voor verantwoordelijk de systemen waarop hij de Applicatie gebruikt te voorzien van adequate beveiliging en antivirussoftware.
Artikel 10. Klachtenregeling
 1. Klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van CashOut dienen via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk onverwijld aan CashOut kenbaar te worden gemaakt. 
 2. CashOut draagt zorg voor een ontvangstbevestiging van de klacht en zal binnen twee weken een reactie geven op de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, zendt CashOut binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan Werkgever. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop Werkgever een uitgebreider bericht kan verwachten. 
 3. In geen geval geeft een eventuele klacht als bedoeld in dit artikel Werkgever het recht om zijn verplichting uit enige Overeenkomst op te schorten. 
Artikel 11. Overmacht
 1. Indien CashOut door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd het uitvoeren van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de overmacht voortduurt. 
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Applicatie cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van CashOut, tekortkomingen van door CashOut ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden. 
 3. Indien de overmacht tenminste 30 dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. 
Artikel 12. Wijzigen gebruikersvoorwaarden
 1. CashOut behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.  
 2. In geval van gewijzigde voorwaarden zijn de nieuwe gebruiksvoorwaarden per direct van toepassing op alle huidige en nieuwe registraties en overeenkomsten met Werkgever. 
 3. De meest recente versie van de gebruikersvoorwaarden is te allen tijde terug te vinden op de website van CashOut (www.cashout.nl
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze algemene gebruiksvoorwaarden, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. 

Gebruikersvoorwaarden CashOut app voor Werknemers

1. Algemeen
Goed om vooraf te weten

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de CashOut app, hebben we een aantal algemene voorwaarden opgesteld waardoor je begrijpt hoe de CashOut app werkt en wat je rechten en verplichtingen zijn. Door gebruik te maken van de CashOut app ga je hiermee akkoord. Wij kunnen op een bepaald moment de voorwaarden wijzigen. Mocht dit gebeuren, dan zullen de nieuwste voorwaarden altijd via de app of via de website www.cashout.nl te vinden zijn. Van een wijziging in de voorwaarden word je in ieder geval op de hoogte gebracht. Gebruik je de CashOut app opnieuw na een wijziging van de voorwaarden, dan ga je automatisch met de nieuwe voorwaarden akkoord.

Daarnaast willen we je er ook graag op wijzen dat als je jezelf loon uitbetaalt via de CashOut app, dit gaat om uitbetaling van voorlopig loon. Als achteraf blijkt dat teveel loon is betaald, kan je Werkgever het teveel betaalde loon intrekken. Verderop in deze voorwaarden zullen details hierover volgen.

Definities

CashOut: De organisatie achter de CashOut app en de gebruiker van deze gebruikersvoorwaarden;

CashOut app: De applicatie van CashOut die jij gebruikt om een deel van jouw reeds verdiende loon tussentijds uitbetaald te krijgen;

Werkgever: jouw werkgever waarbij je in dienst bent.

2. Je CashOut account
Informatie over je uren, saldo en uitbetalingen

In de CashOut app vind je informatie over je aantal gewerkte- en geregistreerde uren, je openstaande saldo en een overzicht van alle uitbetalingen die je eerder via de CashOut app hebt laten doen. Het is aan jou om regelmatig te controleren of alle informatie in de CashOut app klopt. Klopt de informatie niet? Stel ons hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte. Doe je dit niet, dan gaan we er vanuit dat de informatie klopt.

Informatie in de CashOut app kan afwijken of achterlopen met de informatie die op dat moment daadwerkelijk op je account staat. Hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk. Wij mogen afwijkende of achterlopende informatie te allen tijde aanpassen.

Account

Om gebruik te maken van de CashOut app heb je een account nodig en moet je worden uitgenodigd door je Werkgever om een account aan te maken. Je account is persoonsgebonden en mag alleen door jou worden gebruikt. Jouw account is niet overdraagbaar.

 • De informatie die je opgeeft en aanvult bij het aanmaken van je account moet juist en actueel zijn. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Zorg er dus ook voor dat je het zo spoedig mogelijk doorgeeft als er iets wijzigt in je contactgegevens, zoals je e-mailadres, telefoonnummer of je bankrekeningnummer. Geef je wijzigingen in je gegevens niet, of te laat door? Dan zijn we niet verantwoordelijk voor de gevolgen. Het kan zelfs voorkomen dat we – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – de overeenkomst met je opzeggen.
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander te maken. Ook is het niet toegestaan om de bankrekening van iemand anders dan jezelf aan je eigen account te koppelen.
 • Door deze voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent, of toestemming hebt van je ouders voor het aanmaken van een account.
 • Handel je in strijd met deze voorwaarden, of indien we klachten van je Werkgever ontvangen over jouw gebruik van de CashOut app, zijn we gerechtigd het gebruik van jouw CashOut app account te staken. Indien we schade hebben geleden als gevolg van jouw handelen, kunnen we deze schade op jou verhalen.
 • CashOut kan aanvullende beveiligingsvoorwaarden stellen aan het gebruik van de CashOut app, zoals 2 factor authenticatie, het gebruik van een token en dergelijke.
Veilig gebruik

Wij doen ons uiterste best om een veilig gebruik van de CashOut app te waarborgen en onze omgeving zo goed mogelijk te beveiligen, maar dit kunnen we niet zonder jouw hulp. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens. Het is niet toegestaan deze gegevens aan iemand anders te verstrekken. Medewerkers van CashOut zullen nooit om je inloggegevens vragen. Heb je het vermoeden dat je inloggegevens in handen van onbevoegden terecht zijn gekomen, ben je verplicht ons direct hiervan op de hoogte te stellen en je wachtwoord te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot je CashOut app account door derden.

Zorg dat je telefoon beveiligd is en je besturingssysteem up-to-date is. We updaten de CashOut app regelmatig, en het kan ook zijn dat je zelf een update moet doen om in te kun

Redelijk gebruik

Wij vragen jou als gebruiker om op een redelijk manier met de CashOut app om te gaan. Daar bedoelen we onder andere mee dat je de CashOut app niet bewust blootstelt aan virussen, trackers, Trojan horses, malware of anderszins. Ook mag je de CashOut app niet gebruiken voor het faciliteren van dergelijke kwaadaardige software.

Je overeenkomst opzeggen

Je kan de overeenkomst met CashOut ieder moment opzeggen via de app door het gebruik van de CashOut app te staken. 

CashOut kan de overeenkomt beëindigen op basis van een gegronde reden door deze op te zeggen, bijvoorbeeld doordat je je niet houdt aan de regels van deze gebruikersvoorwaarden. Als wij hiertoe besluiten, zullen we dit per e-mail laten weten.

3. Je gegevens
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct herleidbaar zijn tot jou als persoon. Als je gebruik maakt van de CashOut app, deel je bepaalde gegevens met ons. Voorbeelden hiervan zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres en je bankrekeningnummer. We verzamelen deze gegevens zodat we jou kunnen registreren en de overeenkomst die we met jou hebben zo volledig mogelijk te kunnen uitvoeren. Alle vertrouwelijke persoonsgegevens die wij ontvangen zullen we vertrouwelijk behandelen. Deze verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan als de overeenkomst met jou wordt beëindigd, om wat voor reden dan ook.

Privacy

We streven ernaar om zo min mogelijk persoonsgegevens van jou te verwerken. Het privacy statement op www.cashout.nl beschrijft de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens. Het is ons toegestaan om gegevens vast te houden over toegang tot de app via internet (zoals IP-adressen), gebruikte apparaten, software en sessies met onze systemen. Deze gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van de veiligheid van onze dienstverlening.

4. Urenregistratie
Wat zijn gewerkte uren?

Gewerkte uren zijn uren waarin jij voor je Werkgever werkzaamheden van welke aard dan ook hebt verricht. De exacte uren waarop je werkt, en de hoeveelheid uren die je werkt, zul je onderling met je Werkgever moeten afstemmen. De gewerkte uren bestaan uit het daadwerkelijk aantal gewerkte uren, waardoor aan enkel je ingeroosterde uren geen rechten kunnen worden ontleend.

De uren registreren

Na afloop van je dienst is het mogelijk om in de app je daadwerkelijk aantal gewerkte uren te registreren. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat je de uren naar juistheid registreert. Het is mogelijk om de gewerkte uren direct na afloop van je dienst in te voeren. Alleen goedgekeurde uren worden toegevoegd aan jouw saldo in de CashOut app.

Wijzigingen aanbrengen

Het is mogelijk om je aantal geregistreerde gewerkte uren achteraf te wijzigen. Hou er daarbij rekening mee dat, als je uren wijzigt die onterecht al aan je zijn uitgekeerd, je Werkgever zich het recht voorbehoud om het teveel betaalde loon terug te vorderen. Als je een wijziging in je aantal gewerkte uren doorvoert wat ervoor zorgt dat je recht zou hebben op meer loon dan reeds is uitbetaald, kan je dit direct laten uitbetalen in de CashOut app. Ook in zulke gevallen gaat het om een betaling van voorlopig loon, en behoudt je Werkgever zich het recht voor om je aantal geregistreerde uren te controleren en zo nodig te corrigeren.

5. Uitbetalingen
Wijze van uitbetalen

Je kunt een percentage van je geregistreerde en door je Werkgever goedgekeurde aantal gewerkte uren op elk gewenst moment laten uitbetalen via de CashOut app. Je kunt zelf kiezen hoeveel van je openstaande saldo je wil laten uitbetalen. Wij zullen het bedrag wat jij hebt laten uitbetalen direct overboeken naar jouw bankrekening, behoudens door ons te bepalen bijzondere omstandigheden. In de meeste gevallen zal het uitbetaalde bedrag direct op je bankrekening verschijnen. Wij zijn niet verantwoordelijk indien het door ons uitbetaalde bedrag niet direct op je bankrekening is bijgeschreven.

6. Prijs
Kosten tussentijdse uitbetalingen

Als je gebruik maakt van het tussentijds laten uitbetalen van je gewerkte uren, kost dat € 1,50 per transactie. Dit bedrag wordt automatisch verrekend met het aan jou uit te betalen bedrag. Je Werkgever kan ervoor kiezen dit bedrag zelf te betalen. Dit hangt van de afspraken tussen jou en jouw Werkgever af.

7. Controle van urenregistratie
Wijze van controle

Indien je uren registreert in de CashOut app zal je Werkgever jouw geregistreerde aantal gewerkte uren controleren via de CashOut app. Hiervoor verlenen wij je Werkgever toegang tot de door jou in de CashOut app geregistreerde gewerkte uren. Het is de verantwoordelijkheid van je Werkgever om jouw daadwerkelijk aantal gewerkte uren ook nog zelfstandig bij te houden. Je Werkgever zal aan het eind van de verloningsperiode de door jou geregistreerde uren in de CashOut app naast je daadwerkelijk aantal gewerkte uren leggen welke zij zelf hebben bijgehouden.

Komt het aantal door jou geregistreerde gewerkte uren overeen met het aantal uren welke je Werkgever heeft bijgehouden? Dan zal je Werkgever bevestigen dat het aantal door jou ingevoerde uren in de CashOut app juist is ingevoerd. Dit betekent dat het loon wat jij jezelf al dan niet hebt laten uitbetalen gedurende die verloningsperiode niet langer gezien hoeft te worden als voorlopig loon, maar dat dit het definitieve loon over die verloningsperiode is.

Correcties

Als het aantal door jou geregistreerde gewerkte uren meer is dan het aantal uren welke je Werkgever heeft bijgehouden, dan heeft je Werkgever het recht om het verschil tussenbeide in mindering te brengen op je openstaande saldo. Mocht je gedurende die verloningsperiode al (een deel van) het teveel betaalde loon aan jezelf hebben uitgekeerd via de CashOut app, dan kan je Werkgever dit teveel betaalde bedrag inhouden op je loon van de volgende verloningsperiode. Als je Werkgever na afloop van de laatste verloningsperiode dat je bij die Werkgever in dienst was, een correctie op jouw aantal gewerkte uren doorvoert, kan je Werkgever het eventueel teveel betaalde loon over die periode van je terugvorderen.

8. Applicatie

CashOut streeft naar een zo stabiel mogelijke applicatie, met een zo hoog mogelijke uptime en een gestroomlijnde gebruikerservaring. Zij kan echter niet garanderen dat de Cashout app te allen tijde online is, stabiel werkt, toegankelijk is en soepel werkt. Hiervoor is zij ook afhankelijk van derde partijen, zoals jouw internetprovider. Daarnaast dient de CashOut app up to date te blijven en kan er onderhoud plaatsvinden aan de applicatie dat ervoor zorgt dat de CashOut app niet toegankelijk is. Ook kan de CashOut app bijvoorbeeld bugs hebben die de applicatie minder stabiel maken of de gebruikerservaring verstoren, of onder aanval komen van een cyberaanval. In alle gevallen doet CashOut haar best ervoor te zorgen dat jij zo min mogelijk last hebt van dergelijke zaken, maar zij kan daarin geen garanties geven. Het hangt van jouw Werkgever af welke faciliteiten van de CashOut app je precies kan gebruiken, en op welke wijze je daar gebruik van kan maken.

9. Support

Als er een probleem is met de CashOut app, dan kan je op de help-pagina op de website terecht voor het antwoord op jouw vraag. Kijk hiervoor op www.cashout.nl.

10. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van CashOut jegens werknemers die gebruik maken van de CashOut app, wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, waaronder onrechtmatig handelen van CashOut, onze werknemers of door ons ingeschakelde derden, met uitzondering van schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van onze bedrijfsleiding, is beperkt tot vergoeding van directe schade.

Daarnaast is CashOut niet aansprakelijk als na controle en correctie van de uren door Werkgever blijkt dat minder loon aan jou is uitbetaald dan waar je recht op zou hebben gehad. Je kan het te weinig ontvangen loon op geen enkele wijze verhalen op CashOut. Tevens is CashOut niet aansprakelijk voor schade die je lijdt door fouten van derden zoals betaal- en afwikkelsystemen, storingen in de CashOut app, storingen in betaal- en afwikkelsystemen, en maatregelen die wij nemen op basis van nieuwe of veranderde regelgeving of bijzondere omstandigheden.

De gegevens die CashOut verwerkt zijn gebaseerd op voorlopige en niet definitief vastgestelde gegevens, bijvoorbeeld voor wat betreft je gewerkte uren. Hierdoor is CashOut dan ook niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens.

CashOut maakt niet van alle gegevens een back-up in haar systemen. Door gebruik van de CashOut app aanvaard je dan ook het risico dat in bijzondere gevallen gegevens niet langer door jou zijn op te vragen. Voor eventuele (fiscale) gevolgen daarvan, is CashOut niet aansprakelijk.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot CashOut, berusten bij ons. Als gebruiker ontvang je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de CashOut app en enkel voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van CashOut, zoals het registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop CashOut intellectuele eigendomsrechten heeft, het ontwikkelen van programmatuur gelijk aan de CashOut app, of het downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar maken van de CashOut app voor andere doeleinden dan genoemd in deze voorwaarden.

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op het gebruik van de CashOut app is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.

Gebruikersvoorwaarden CashOut app B2B voor klanten niet zijnde formeel werkgever

Artikel 1. Definities

a. Account: een persoonlijk toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee de Klant en haar Personeel de Applicatie kan gebruiken, beheren en configureren.

b. Applicatie: de applicatie genaamd CashOut, waarmee het Personeel van de Klant de mogelijkheid wordt geboden op ieder gewenst moment tussentijds  (een deel van) hun salaris uitbetaald te krijgen en alle daarmee samenhangende diensten en tools van CashOut. 

c. CashOut: de gebruiker van deze voorwaarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CashOut B.V., statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6511 PN) Nijmegen aan de Arsenaalpoort 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86896830.

d. Gebruikersvoorwaarden: onderhavige Gebruikersvoorwaarden.

e. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

f. Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, niet zijnde formeel werkgever,  handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Applicatie door haar Personeel in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van de Applicatie om op ieder gewenst moment salaris uitbetaald te krijgen nadat werkzaamheden zijn verricht. 

g. Personeel: de personen die werkzaamheden verrichten voor de Klant en die op enigerlei wijze aan haar zijn verbonden, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend middels een detacheringsovereenkomst, payroll- of uitzendconstructie, of overeenkomst van opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Applicatie door de Klant en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen tussen CashOut en Klant, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in de weg. CashOut en Klant zullen in dat geval in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.

Artikel 3. Toegang tot de Applicatie

3.1. Om toegang te krijgen tot de Applicatie wordt voor de Klant en diens Personeel een Account aangemaakt. In overleg met de Klant wordt haar Personeel uitgenodigd zich te registreren zodat zij gebruik kunnen maken van de Applicatie. 

3.2 Klant staat er jegens CashOut voor in dat de informatie die bij het aanmaken van zijn Account direct dan wel indirect aan CashOut wordt verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan een account aan te maken op naam van een ander.

3.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account, alsmede het geheim houden en het gebruik van zijn wachtwoord. CashOut mag ervan uitgaan dat de Klant daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Klant CashOut daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het wijzigen van zijn inloggegevens. CashOut is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het al dan niet oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door derden.

3.4 Het is Klant niet toegestaan haar inloggegevens te delen met anderen.

3.5 CashOut is gerechtigd Klant per direct de toegang tot de Applicatie te ontzeggen en het Account te blokkeren indien Klant niet voldoet aan hetgeen is bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden dan wel indien Klant CashOut op welke wijze dan ook aantast in haar eer of goede naam. 

3.6 CashOut behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de inloggegevens van Klant te veranderen, inzien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Applicatie. 

3.7 Door CashOut worden back-ups gemaakt van de met de Applicatie verwerkte gegevens. De back-ups worden door CashOut naar haar inzicht gedurende een redelijke termijn bewaard en kunnen naar haar inzicht op verzoek van Klant aan Klant ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4. Gebruik van de Applicatie

4.1 De Applicatie mag door Klant slechts worden gebruikt in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden.   

4.2 Klant verplicht zich de Applicatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de Applicatie is ontwikkeld en Klant zal de Applicatie te allen tijde toepassen en/of gebruiken in overeenstemming met de bijbehorende documentatie. 

4.3 Klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de Applicatie in zijn organisatie en een adequaat systeembeheer. 

4.4 CashOut is gerechtigd te onderzoeken of Klant de Applicatie gebruikt op een wijze die overeenstemt met deze Gebruikersvoorwaarden. Klant verplicht zich te allen tijde kosteloos aan een dergelijk onderzoek mee te werken.  

4.5 CashOut is gerechtigd de data die Klant opslaat binnen de Applicatie voor commerciële doeleinden te gebruiken, behoudens voor zover het gaat om persoonsgegevens.

4.6 De Klant erkent dat CashOut alleen een Applicatie biedt waarmee haar Personeel in staat wordt gesteld op ieder gewenst moment tussentijds (een deel van) hun salaris uitbetaald te krijgen, nadat zij werkzaamheden voor Klant hebben verricht. CashOut heeft geen kennis van en/of bemoeienis met enige overeenkomst tussen Klant en haar Personeel en de juistheid van de informatie die door Klant direct dan wel indirect wordt aangeleverd ten behoeve van het gebruik van de Applicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, urenregistratie, salaris- en overige Personeelsgegevens. CashOut is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van informatie in de Applicatie. Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die de Klant en haar Personeel met behulp van de Applicatie verrichten. 

4.7 Het is Klant niet toegestaan de Applicatie in gebruik te geven en/of over te dragen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CashOut. 

4.8 Klant is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de directe dan wel indirecte verstrekte informatie, alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van die informatie indien deze niet (langer) correct is. Klant erkent en begrijpt dat correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Applicatie.

Artikel 5. Beschikbaarheid Applicatie

5.1 CashOut garandeert niet dat de Applicatie te allen tijde beschikbaar is en foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. CashOut is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Applicatie. 

5.2 CashOut behoudt zich het recht voor om de Applicatie geheel of gedeeltelijk buiten werking te stellen en/of het gebruik ervan te beperken wanneer dit nodig is voor onderhoud of aanpassingen. 

5.3 CashOut is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Applicatie aan te brengen. 

5.4 CashOut is te allen tijde gerechtigd de Applicatie te wijzigen en/of aan te passen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Klant. 

5.5 Indien de Klant een gebrek in de Applicatie opmerkt, dient zij dit zo spoedig mogelijk te melden bij CashOut.

Artikel 6. Facturatie en betaling

6.1 CashOut brengt, indien overeengekomen, de Klant op een door CashOut te bepalen wijze een bedrag voor het gebruik van de Applicatie in rekening door middel van een factuur aan Klant. De tarifering wordt vooraf aan Klant gecommuniceerd. Klant zal facturen binnen de op de factuur aangegeven termijn voldoen.

6.2 Indien Klant van oordeel is dat de factuur niet correct is, dient zij CashOut hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, te informeren. Als Klant bezwaar maakt tegen (de hoogte van) een factuur, dan schort dit haar betalingsverplichting niet op.

6.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, wettelijke handelsrente dan wel een rente van 1,5% over het factuurbedrag (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) verschuldigd zijn, afhankelijk van welk van de voornoemde rentes op het moment van verzuim hoger is. Klant dient het verschuldigde bedrag maandelijks aan CashOut te voldoen.

6.4 Indien Klant in gebreke blijft met betaling van de verschuldigde bedragen, kan CashOut de betreffende vorderingen aan derden overdragen ten behoeve van incasso. Klant is naast betaling van het totale verschuldigde bedrag gehouden tot vergoeding van (in)directe schadevergoeding, waaronder mede buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

6.5 Betaling van facturen door Klant zal te allen tijde plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendom met betrekking tot de Applicatie berusten bij CashOut Holding B.V. dan wel, indien van toepassing bij haar licentiegever(s) en/of toeleverancier(s). 

7.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in deze Gebruikersvoorwaarden zijn toegekend. Het is Klant niet toegestaan de Applicatie over te nemen, te verveelvoudigen of op andere wijze openbaar te maken, behoudens dan voor het doel waarvoor de Applicatie aan de Klant ter beschikking is gesteld. 

7.3 Het is Klant niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de Intellectuele Eigendom uit de Applicatie te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

7.4 Niets in deze Gebruikersvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel eigendomsrecht aan Klant over te dragen. Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendom van CashOut, zoals het registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop CashOut Intellectuele Eigendom heeft. 

Artikel 8. Privacy

8.1 Tijdens het aanmaken van een Account en door het gebruik van de Applicatie verstrekt Klant persoonsgegevens aan Cashout. Deze persoonsgegevens zullen conform het privacy statement van CashOut en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. De meest recente versie van het privacy statement van CashOut is op de website (www.cashout.nl) gepubliceerd.

Artikel 9. Garanties & aansprakelijkheid

9.1 Klant erkent dat CashOut enkel de Applicatie aanbiedt, waartoe CashOut Klant toegang verleent, maar dat CashOut zelf op generlei wijze betrokken is bij relatie tussen Klant en haar Personeel. 

9.2 CashOut is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat Klant onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of gegevens via de Applicatie heeft verstrekt. CashOut is niet aansprakelijk voor fiscale en/of arbeidsrechtelijke aspecten, waaronder correcte loonbetaling door Klant aan haar Personeel, en risico’s van tussen Klant en Personeel gesloten overeenkomsten. Klant vrijwaart CashOut ter zake derhalve volledig. Eventueel onjuiste loonbetalingen dient Klant met Personeel op te lossen.

9.3 CashOut is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) een tekortkoming jegens Klant, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, dan wel voor schade als gevolg van (ii) een onrechtmatige daad jegens Klant, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van CashOut of tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. 

9.4 In geen geval is CashOut aansprakelijk voor enigerlei bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade van Klant, waaronder, maar niet beperkt tot, winst- en omzetderving, goodwill en immateriële schade. 

9.5 De aansprakelijkheid van CashOut is in alle gevallen beperkt tot de netto factuurwaarde van de verwerking van de betreffende voorschotten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt of, indien de schade is gedekt door enige verzekering van CashOut, tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

9.6 De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CashOut.

9.7 CashOut is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige handelen van door haar ingeschakelde derden.

9.8 Klant dient de door haar geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij CashOut te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9.9 In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Klant jegens CashOut (behalve die welke uitdrukkelijk door CashOut is aanvaard) door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.

9.10 Klant vrijwaart CashOut tegen elke aanspraak van derden als (direct of indirect) gevolg van het gebruik van de Applicatie. Klant doet hierbij afstand van enig regresrecht op CashOut.

Artikel 10. Beveiliging

10.1 De Applicatie is voorzien van een vorm van informatiebeveiliging. CashOut staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 

10.2 Klant is er voor verantwoordelijk de systemen waarop hij de Applicatie gebruikt te voorzien van adequate beveiliging en antivirussoftware.

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1 Klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van CashOut dienen via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk onverwijld aan CashOut kenbaar te worden gemaakt. 

11.2 CashOut draagt zorg voor een ontvangstbevestiging van de klacht en zal binnen twee weken een reactie geven op de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, zendt CashOut binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan Klant. Dat bericht bevat ook een indicatie van de termijn waarop Klant een uitgebreider bericht kan verwachten. 

11.3 In geen geval geeft een eventuele klacht als bedoeld in dit artikel Klant het recht om zijn verplichting uit enige overeenkomst op te schorten.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien CashOut door overmacht tijdelijk niet in staat is haar afspraken na te komen, is zij bevoegd de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang de overmacht voortduurt. 

12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de Applicatie cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van CashOut, tekortkomingen van door CashOut ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardware storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken, oorlogen, epidemieën en/of andere onvoorziene omstandigheden. 

12.3 Indien de overmacht tenminste 30 dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. 

Artikel 13. Wijzigen gebruikersvoorwaarden

13.1 CashOut behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.  

13.2 In geval van gewijzigde voorwaarden zijn de nieuwe gebruikersvoorwaarden per direct van toepassing op alle huidige en nieuwe registraties en overeenkomsten met Klant. 

13.3 De meest recente versie van de Gebruikersvoorwaarden is te allen tijde terug te vinden op de website van CashOut (www.cashout.nl).

13.4 CashOut is gerechtigd haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van de Applicatie aan Klant, over te dragen aan derden met daarbij een kennisgeving aan Klant. Indien Klant haar rechten en verplichtingen voorvloeiend uit het gebruik van de Applicatie wenst over te dragen aan derde, is dat slecht mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van CashOut. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Gebruikersvoorwaarden, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Ondernemer en wil je aan de slag met CashOut?