Privacy statement

Dit is het Privacy Statement van CashOut B.V. gevestigd aan Arsenaalpoort 16, 6511 PN Nijmegen. CashOut B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens CashOut B.V. verzamelt, wanneer en waarom zij dit doet en hoe lang deze gegevens bewaard worden.

CONTACTGEGEVENS
CashOut B.V.
www.cashout.nl
Arsenaalpoort 16
6511 PN Nijmegen
info@cashout.nl

De directie van CashOut is de Privacy Officer van CashOut B.V. Zij is te bereiken via info@cashout.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

CashOut B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, jouw werkgever deze aan ons heeft verstrekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel in de app van CashOut B.V. aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten in onze app;
 • Gegevens die betrekking hebben op jouw personeels- en salarisadministratie;
 • Gegevens met betrekking tot jouw werkdagen en -tijden;
 • Bankrekeningnummer;
 • Pasfoto;
 • Website en personeelsplatform.

Om onze online dienstverlening te verbeteren, legt CashOut B.V. bij het bezoeken van haar app gegevens vast. Het gaat om de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Datum;
 • Duur van het bezoek;
 • Gedragsanalyse.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verwerken van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cashout.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

CASHOUT B.V. VERWERKT JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN

 • Ten behoeve van de salarisadministratie;
 • Voor behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die je met CashOut sluit;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • CashOut B.V. verwerkt ook persoonsgegevens indien zij daar wettelijk toe verplicht is, zoals voor de salarisadministratie.

GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
De verwerking van persoonsgegevens kan nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren, waarbij je als betrokkene partij bent of in de fase daarvoor om tot een overeenkomst te komen.
Verder verwerkt CashOut B.V. persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht en houdt zij zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Ook kan het zijn dat CashOut B.V. een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van je persoonsgegevens. CashOut B.V. zal in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van jouw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van CashOut B.V. anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van CashOut B.V. zwaarder weegt, worden jouw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

In alle andere gevallen vraagt CashOut B.V. expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens dan staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

BEWAARTERMIJN
CashOut B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor CashOut B.V. de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van jouw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van CashOut B.V. Als er geen wettelijke bewaartermijn geldt, dan worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang de overeenkomst voortduurt of zolang jouw toestemming geldt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
CashOut B.V. deelt jouw persoonsgegevens slechts met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CashOut B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CashOut B.V. jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Door CashOut B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
CashOut B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze app wordt opgeslagen op je smartphone. CashOut B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de app naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de app goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze app hebben wij je gevraagd of je akkoord gaat met het privacy statement. Onderdeel hiervan is dat we je toestemming hebben om gebruik te maken van cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door de browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

RECHTEN IN HET KADER VAN DE AVG
Je hebt de volgende rechten betreffende de persoonsgegevens die CashOut B.V. heeft verwerkt:

Bezwaar
Je kunt kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. CashOut B.V. zal in dat geval op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kun je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking bezwaar aantekenen. CashOut B.V. zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het bezwaar terecht is. In dat geval zal CashOut B.V. de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Verder heb je het recht om jouw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen. Dit betekent dat je bij ons schriftelijk een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken  in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ook kun je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en heb je het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, het intrekken van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cashout.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen jouw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van je bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Wanneer je van mening bent dat CashOut B.V. niet voldoet aan de wettelijke bepalingen rondom de AVG, dan kun je aan klacht indienen via info@cashout.nl.

CashOut B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
CashOut B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cashout.nl.

WIJZIGINGEN
CashOut B.V. behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Dit Privacy Statement is gepubliceerd op de website www.cashout.nl en is voor het laatst bijgewerkt op 20-04-2023.

Ondernemer en wil je aan de slag met CashOut?